• baş_banner

Omörite hyzmat

Safir böleklerini nädip düzmeli:

hyzmaty

DWG bilen spesifikasiýalary tassyklaň.

Sargyt etmezden ozal size DWG gerek.möhüm aýratynlyklary tassyklamak we baha we gowşuryş maglumatlary hödürlemek üçin, adatça baha aşakdaky zatlar bilen amala aşyrylar: 1. Ölçegler;2. faceerüsti tekizlik;3. faceerüsti hil;4.Kuant.We ş.m.

hyzmat2

Sargyt we goýum tölegi

Tassyklanan baha we gowşuryş wagtyndan soň, satyn alyş sargydyňyzy iberiň, soň bolsa bank maglumatlarymyz we beýleki möhüm jikme-jikliklerimiz bilen size Proforma fakturasyny ibereris.Goýum tölegini alanymyzdan soň gaýtadan işläp başlarys.

gaplamak

Gaplamak we eltip bermek

Harytlar barlananda, olary gowy gaplarys we DHL tarapyndan bütin dünýä ibereris.

Komponentler kondensator kagyzyna örtülendir, her önüm aýratynlykda gaplanýar

ziplok sumkasy, soňra berk PP gutusyna gaplanýar we soňra PP gutusyny karton gutusyna salyň.

Zawodymyzdaky adaty sapfir gaýtadan işlemek ädimleri aşakdakylar :

Zawodymyzdaky adaty sapfir gaýtadan işlemek ädimleri aşakdakylardyr

Rentgen NDT Kristal ugrukdyryjy enjam

Ilki bilen, hrustal ugry kesgitlemek üçin kristal ugrukdyryş guralyny ulanýarys then soň bolsa ugry müşderiniň islegi hökmünde belläris

Rentgen NDT Kristal ugrukdyryjy enjam

Safir kerpiç kesmek

Soňra sapfir kerpiçini keseris, galyňlygy taýýar önüme ýakyn, ýöne üwemek we ýuwmak üçin zerur bolan aýyrmak gatlagynyň galyňlygyny saklaň.

Safir kerpiç kesmek

Tegelek maşynlar

Iň soňky önüm tegelek görnüşde bolsa, önümiň tegelekligini zerur derejä ýetirmek üçin kesilen inedördül ýa-da tegelek tekiz kagyzy tegelek ederis.

Tegelek maşynlar

Öwürmek otagy

Formadaky öňki işleriň hemmesini gutaranymyzdan soň, önümiň ýüzüni üwemekden gaýtadan işlärisIşlemegiň takyklygyna isleg derejesine baglylykda, iki taraplaýyn ýylmaýjy ýa-da iki taraplaýyn üweýji ulanýarys.

Öwürmek otagy

Bir taraplaýyn ýylmaýjy we ýalpyldawuk maşyn

Bir taraplaýyn üwemek has köp wagt alýar we ýokary ýer talaplary bolan önümler üçin amatlydyr

Bir taraplaýyn ýylmaýjy ýalpyldawuk maşyn

Iki taraplaýyn ýylmaýjy we ýalpyldawuk maşyn

Iki taraplaýyn üweýji gaýtadan işlemek bir taraply üweýişden has çalt, bir wagtyň özünde iki sany üstü üweýjini tamamlap biler we iki taraplaýyn üweýişiň önüm paralelligi şol bir taraplaýyn üweýişden has gowudyr.

Iki taraplaýyn ýylmaýjy ýalpyldawuk maşyn

El bilen işlemek

Çaýlamak, gyrada çökmeginiň önümi üwemek we gaýtadan işlemek prosesinde ýaramaz täsirlerinden netijeli gaça durup bilerŞeýle hem önümleri daşaýarka işçileri kesmekden goraýar.

El bilen işlemek

Gowy üweýiş prosesi

Birinji üweýiş prosesi gutarandan soň, ikinji üweýiş, inçe üweýiş işine girer

Gowy üweýiş prosesi

Galyňlygy ölçemek

Inçe üweýiş prosesi gutarandan soň, galyňlygyny ölçemeli we taýýar önümiň çydamlylygyna göz ýetirmeli.Ishinguwmak prosesinde galyňlyk üýtgemez, şonuň üçin inçe üwürilenden soň galyňlygy taýýar önümiň talaplaryna laýyk bolmalydyr.

Galyňlygy ölçemek

Polat otagy

Inçe üweýji önümiň üstki hili ussat işgärlerimiziň barlagyndan geçip bilýän bolsa, gaýtadan işlemegiň, polat etmegiň soňky tapgyryna girýär.Öwürmek bilen birmeňzeş, müşderiniň üstki hil talaplaryna baglylykda iki dürli abzallaşdyryş usulyny ulanarys.

Polat otagy

Iki gezek polat otagy we ultrapura suw enjamlary

Iki taraplaýyn ýalpyldawuk, ýelimleýiş plastinkasynyň gaýtadan işleýiş ädimlerini aýyrmak bilen, ýuwmak üçin zerur wagty ep-esli azaldyp biler, şonuň üçin adatça ýerüsti hil talaplarynda ýokary däl, ýöne gaýtadan işlemegiň mukdary köp

Iki gezek polat otagy we ultrapura suw enjamlary

Sideeke-täk polishing

Surfaceerüsti hiliň ýokary talaplary bolan önümler üçin, gaýtadan işlemek prosesinde gözegçilik edilmeli üýtgeýänleri azaltmak üçin köplenç bir taraply ýalpyldawuk enjamda gaýtadan işlemek zerurdyr we ýokary takyk ýerüsti görnüşleri köplenç sazlamaly we almak üçin yzygiderli gaýtadan işlenýär, bu hem ýokary takyk önümleriň bahasynyň önümiň umumy takyklygyndan has ýokarydygyny kesgitleýär

Sideeke-täk polishing

Ölçegleri barlamak

Gaýtadan işlenenden we arassalanandan soň, önüm önümiň müşderiniň dizaýn talaplaryna laýyk gelýändigini anyklamak üçin birnäçe synag üçin hil barlag merkezimize iberilýär.Elbetde, bu ýerde taýýar önüm synagy biziň ähli synag proseduralarymyzy we hiliň barlagyny aňlatmaýar, Önüm synagy tutuş prosesde dowam ederesasan Ölçegler, tegeleklik, parallellik, diklik, burç, ýeriň tekizligi.

Ölçegleri barlamak

Faceerüsti hilini barlamak

Önümiň üstündäki çyzyklary we tegmilleri barlamak üçin adaty optiki gözleg çyralaryny we mikroskoplary ulanýarys

Faceerüsti hilini barlamak

Faceerüsti tekizligi barlamak

 

Önümiň üstki tekizligi we parallelligi lazer interferometrini ulanyp kesgitlener

 


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň