• baş_banner

Habarlar

 • Safir önümleri barada bize sorag bermäge hoş geldiňiz

  OPTIC-WELL müşderilere ýokary hilli sapfir optiki komponentleri we emeli sapfir önümleri bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Müşderilerimizi aksiýa önümlerimizde dogry ölçegi saýlamagy makullaýarys, şeýle hem müşderilere ýakut optikasyny öz isleglerine görä sazlamagy makullaýarys.C-den öň ...
  Koprak oka
 • Safir penjiresi näme

  Umuman aýdanyňda, köp sanly ideal mehaniki we optiki häsiýetlere eýe bolan optiki penjire.Gepleýän sapfir penjiresimiz, tebigy gurşawda ösendigiňizi bilşiňiz ýaly tebigy sapfir hakda däl-de, zawodda taýýarlanan Lab tarapyndan döredilen ýekeje kristal ....
  Koprak oka
 • Täze web sahypasy döredildi

  “Optic-Well” -iň täze web sahypasyny gutlaýarys.Safir şaýlaryny öndürmekde innowasiýa kompaniýasy hökmünde, müşderilerimiziň ähli ugurlar boýunça ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmagy we ýokarlandyrmagy ýüregimize düwdük 6 6 aýlyk zähmetden soň, täze web sahypamyz indi elýeterli.Ç ...
  Koprak oka
 • Safir komponentleri nädip ýasaldy?

  Safiriň gatylygy tebigatda göwherden ikinji ýerde durýar we bu gaty emläk gaýtadan işlemegi gaty kynlaşdyrýar.Şonuň üçin ýakut köp ajaýyp häsiýetlere eýe bolsa-da, gaty gowy optiki we mehaniki material, ýöne kynlygy sebäpli ...
  Koprak oka

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň