• baş_banner

Senagat konsaltingi

  • Safir penjiresi näme

    Umuman aýdanyňda, köp sanly ideal mehaniki we optiki häsiýetlere eýe bolan optiki penjire.Gepleýän sapfir penjiresimiz, tebigy gurşawda ösendigiňizi bilşiňiz ýaly tebigy sapfir hakda däl-de, zawodda taýýarlanan Lab tarapyndan döredilen ýekeje kristal ....
    Koprak oka
  • Safir komponentleri nädip ýasaldy?

    Safiriň gatylygy tebigatda göwherden ikinji ýerde durýar we bu gaty emläk gaýtadan işlemegi gaty kynlaşdyrýar.Şonuň üçin ýakut köp ajaýyp häsiýetlere eýe bolsa-da, gaty gowy optiki we mehaniki material, ýöne kynlygy sebäpli ...
    Koprak oka

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň