• baş_banner

Önümler

Safir ideal optiki materialdyr.Diňe BK7 ýaly adaty optiki materiallardan has giň geçiş zolagyna eýe bolman, eýsem poslama garşylyk, täsire garşylyk we ýokary temperatura garşylygy hem bar.Has möhümi, örtülmedik sapfir 9-njy synpa ýetip biler, tebigatda göwheriň gatylygyndan soň ikinji orunda durýar, bu sapfiriň gaty dyzma garşylygyna eýe bolup biljekdigini, şonuň üçinem agyr şertlerde kadaly işläp biljekdigini aňladýar.Safir penjiresimiz ajaýyp optiki öndürijiligi bilen KY ulanýar Ösüş usuly materialy, kesmek, ugrukdyrmak, kesmek, tegeleklemek, üwemek, ýalpyldawuk we ş.m. ýaly sowuk optiki gaýtadan işlemek ädimleri arkaly ýasalýar. Ajaýyp optiki we mehaniki aýratynlyklara eýedir.Şol bir wagtyň özünde, saýlamak üçin dürli gaýtadan işleýiş takyklyklary bilen umumy takyklygy, ýokary takyklygy we ultra ýokary takyk önümleri berip bileris.Hemmesi müşderiniň isleglerine we çyzgylaryna degişlidir.Şeýle hem, käbir önümlerimiz bar, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Safir çeňňegi we sapfir turbasynyň ulanylmagy esasan ýakutyň ýokary gatylygyny we ýakutyň ajaýyp mehaniki aýratynlyklaryny ulanýar.Müşderi bazamyzda, ýalpyldawuk ýakut çybyklary esasan takyk nasoslar üçin çeňňek çybyklary hökmünde ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, ýakut ýakasynyň gowy izolýasiýa häsiýetleri sebäpli käbir müşderiler polisiz ýa-da diňe silindr bilen ýalpyldawuk sapfir çybyklaryny käbir HIFI Audio enjamlarynda, takyk elektron dolandyryş enjamlarynda izolýasiýa çybyklary hökmünde ulanýarlar.Biziň hödürleýän ýakut çybyklarymyzyň iki esasy görnüşi bar.Esasy tapawut diňe ýeriň hilinde, silindr görnüşi ýalpyldawuk we silindr görnüşi ýalpyldawuk däl.Surfaceerüsti hilini saýlamak, müşderiniň aýratyn zerurlyklary bilen doly kesgitlenýär.Safir turbasy sapfir hasasy ýaly has uzynlyga ýetip bilýän çukur çybykdyr.Göwher turbalaryny öndürmek düýbünden mümkin däl bolansoň, ýakut turbalary gaty gowy alternatiwadyr.

Lightagtylyk gollanmasy kosmetiki lazerde ýa-da güýçli impulsly ýagtylykda (IPL) esasy elementdir.IPL, adatça, islenmeýän saçlary we beýleki kosmetiki goşundylary aýyrmak üçin ulanylýar.Safir BK7 we birleşdirilen kremniniň umumy ornuny tutýar.Örän gaty material we ýokary energiýa lazerlerine çydap bilýär.IPL programmalarynda sapfir derä degýän, şol bir wagtyň özünde has gowy bejeriş effektlerini üpjün edýän sowadyjy kristal hökmünde hereket edýär, bejerginiň üstünde gaty gowy sowadyş gorag täsirini hem berip biler.BK7 we kwars bilen deňeşdirilende, ýakut has ýokary çydamlylygy we zeper ýetmegine garşylygy üpjün edip, enjamlara hyzmat goýumlaryny azaldyp biler.Safir, şeýle hem ähli görünýän we gysga tolkunly infragyzyl diapazonda ajaýyp geçiriş üpjün edýär.

Highokary gysyjy güýçden başga-da (sapfir 2Gpa, polat 250Mpa, Gorilla Glass 900Mpa), ýokary Mohs gatylygy, ýakut hem himiki we optiki aýratynlyklara eýedir.Safir 300nm-den 5500nm aralygynda (ultramelewşe we görünýän ýagtylygy öz içine alýar).Infragyzyl sebit) ajaýyp geçirijilik ukybyna eýe, tolkun uzynlygy 300nm-500nm 90% -e ýetýär.Safir birefringent materialdyr, şonuň üçin optiki häsiýetleriniň köpüsi kristal ugruna baglydyr.Adaty okunda, refraktiw görkeziji 1,796-dan 350 nm-de, 750 nm-de 1,761-den üýtgeýär.Temperatura ep-esli üýtgese-de, üýtgemegi gaty az.Dürli aşa temperaturaly hemra obýektiw ulgamlaryny, kislotalar üçin refraktiw indeks optiki datçikleri, agyr howa şertlerinden goralmaly harby displeýleri ýa-da ýokary basyşly otaglarda gözegçilik şertlerini dizaýn edýän bolsaňyz, ýakut aýna iň gowy saýlanar.

Sintetiki sapfir podşipnikleri we ýakut podşipnikler, gatylygy we ýokary ýalpyldawuk kabul etmek ukyby sebäpli, gurallar, metrler, dolandyryş enjamlary we beýleki takyk enjamlar üçin ideal şaý-sepler hökmünde kabul edilýär.Bu podşipnikler pes sürtülme, uzak ömür we ýokary ölçegli takyklyga eýe..möhümdir.Gatylygy göwherden soň ikinji ýerde durýar.Sintetiki sapfiriň himiki düzümi tebigy sapfir bilen deňdir, ýöne hapalar we kemçilikler aýrylandygy sebäpli, ol gymmat bahaly daş göteriji materialdyr, hatda ýokary temperaturada-da sapfir kislotaly ýa-da aşgar şertlere sezewar bolmaýar.Täsir.Şonuň üçin onuň nebithimiýa, prosese gözegçilik we lukmançylyk gurallarynda ulanylmagy uly islege eýe..Safir podşipnikleri senagat önümleriniň köpüsinde ulanylyp bilner.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň