• baş_banner

Turbaly kamera üçin sapfir penjiresi

Ultra ýokary gatylyk, çyzmak aňsat däl.

Stokary güýç, döwmek aňsat däl.

Görünýän ýagtylygyň aşagynda gowy geçiriş ukyby.

Dürli şekilleri sargyt edip bolýar.

Köpçülikleýin satyn almak üçin arzan baha.

Çalt nusga almak, mugt eltip bermek.

Dürli örtük saýlap bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Turbaly kameralar, iň ýygy-ýygydan ulanylýan adyny alýan gözleg kameralarydyr;turbalar we zeýkeşler.Ulanylanda turba kamerasynyň öň tarapy, tutuş turbanyň ýagdaýyny anyklamak ýa-da barlag nokadyna ýetmek üçin köplenç agyr şertlerden geçmeli bolýar.Iş ýüzüne we gatnaw ýoluna syýahat wagtynda kameranyň gapagy turbadaky çökündilere we hapalara garşy sürtüler, hatda gaty döwüklere we obýektiwlere täsir eder.Kameranyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin kamera örtüginiň kislota we aşgazana, gaty täsirine, çyzylmazdan, hapa we hatda bozulan şertlere garşy durmagy zerurdyr.Safir penjireleri bu agyr şertleri dolandyrmak üçin gowy ýerleşdirildi.

Safir gaty güýçli we çyzmaga çydamly - kamera örtükleri üçin iň oňat saýlama bolýar.Safirler BK7 ýa-da beýleki aýna penjire materiallaryndan iki ýa-da üç esse gymmat bolup bilse-de, agyr şertlerde uzak möhletli enjamlar we enjamlar üçin bahasy we çydamlylygy diňe iki-üç esse köp däl.Safir uzak möhletleýin ulanmak we durnukly öndürijilik pikirleri üçin iň oňat saýlama bolup biler, sebäbi diňe göwher tebigatda sapfirlerden has kyn we göwher penjire ýasamak mümkin däl diýen ýaly.Bu aralykda, gowy mehanika bar we ýokary täsire çydap bilýär, döwük berkligi Corning Gorilla Glass-dan üç esse köp.Safir, ýeriň gatylygyndan başga-da gaty ýokary, kislota - esasy poslama garşylyk hem gaty gowy.Diňe HF kislotasynyň poslamagy üçin belli bir temperaturada gyzdyrylar we gündelik turba kamerasy hökmünde ulanylanda asla poslanmaz.

“Optic-Well Safir Optics” size turba kameralary üçin ýöriteleşdirilen sapfir penjirelerini hödürleýär, esasy synaglaryňyz üçin ýakut penjirelerini hem sakladyk, sapfir böleklerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň