• baş_banner

Senagat enjamlary üçin ädim ýakut penjiresi

Bahasy “Plane Sapphire Windows” -dan 30% töweregi ýokary bolar.

Dyrnaga garşy we ýeňil geçirijilik ukyby.

Has gowy gurnama uýgunlaşmagy.

Dürli görnüşler we ululyklar bar.

Takyk optiki häsiýetleri saýlap bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Stepdim sapfir penjiresi kwadrat / tegelek penjiräniň başga bir görnüşidir.Adaty kwadrat (tegelek) sapfir penjiresi bilen basgançak penjiresiniň arasyndaky iň uly tapawut, sapfir penjirelerindäki iki uçaryň arasyndaky ädimdir.Safir materialynyň özi üçin hiç hili spesifikasiýa ýok.ýöne diňe şekiller.Basgançakly ýakut penjiresi tekiz penjire ýaly ajaýyp mehaniki, optiki we himiki aýratynlyklara eýedir, ýöne basgançak görnüşi önümiň ýygnalmagyna amatlydyr we daşky gurşaw däl kontakt ýüzünde hem örtülip bilner.

Stepdim ýakut penjiresiniň iki esasy şekili bar, tegelek / kwadrat, iki görnüşi hem üpjün edip bileris, şeýle hem DWG-iňize görä tertipsiz sapfir penjiresini öndürip bileris.Dizaýnyňyzyň dowamynda bilmeli birnäçe maslahatyňyz bar.

Sag burçly gyranyň iň pes radiusy 0,3 mm.

Allhli ýalpyldawuk bolup biler, ýöne tegelek ýüzler üçin diňe mehaniki aç-açan hil.Tekiz ýüzler optiki ýalpyldawuk bolup biler.

.Bu ädim 0,5 mm töweregi.

Optiki häsiýetler bilen tapawut ýok.

Iň uly ululygy: 300x300mm-den uly däl

Iň pes ululygy: 2x2 mm-den kiçi däl

Aboveokardaky maglumatlar hökmünde bu nokatlary dizaýnyňyza göz aýlaň, bu önümçiligimiz üçin peýdaly bolar.

Her niçigem bolsa, önümlerimizi nädip öndürýändigimiziň müşderileriniň dizaýnyna baglydyr.Kompaniýamyz maliýeleşdireninden bäri gözýetimlerimiziň biri hökmünde dizaýnyňyzy hakykata öwürmäge kömek ederis.“Step Sapphire Windows” üçin üpjün ediji gözleýän bolsaňyz.Biz siziň iň gowy saýlawyňyz bolup bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň