• baş_banner

Sintetiki ýakut ýüzük ýuwujylary

Iň ýokary elektrik garşylygy.

Meokary mehaniki güýç.

Durnuk himiki aýratynlyklary.

Preokary takyklyk ölçegleri.

Gyzyl / ak reňk saýlanyp bilner.

Kristal arassa lýuks görnüş.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gowy izolýasiýa ukyby bilen, diňe göwherden soň gatylyk, ýokary güýç, ýakut köplenç ýuwujy, podşipnik hökmünde ulanylýar.Köp meşhur kompaniýa we gözleg laboratoriýalary bilen üpjün ediji hökmünde.Microsoft Kwant Merkezi, Jon Hopkins Uniwersiteti APL, ETC… müşderilerimize bäsdeşlik bahasy bilen iň oňat önümleri hödürleýän ygtybarly we subut edilen tehnologiýa bar.Gymmat bahaly daşlar, çydamlylyk, könelişme, pes sürtülme we / ýa-da daşky gurşaw şertleri öndürijilik faktorlary bolan dürli programmalarda ulanylýar.Önümçiligiň gaýtalanmagy, berk çydamlylyk we ýokary derejede ýalpyldawuk görnüşler şaý-sepleriň iň uly häsiýetlerinden biridir

Sintetiki ýakut ajaýyp izolýasiýa häsiýetlerine we mehaniki aýratynlyklaryna eýedir we ýalpyldawukdan soň aýdyň bolup bilýändigi sebäpli, ideal izolýasiýa ýuwujy bolýar.Biziň kompaniýamyz üpjün edip bilerýakut ýuwujyözleşdirmek hyzmatlary we müşderilerimiz üçin ýöriteleşdirilen teklipleri we subutnama hyzmatlaryny bermäge ökde.Esasy işimiz ýakutly bölekler we ýakut optiki / mehaniki komponentlerdir, şonuň üçin bizde köp önüm ýok, ýöne synag synag talaplary bar bolsa, meňzeş önümlerimiziň bardygyny ýa-da ýokdugyny sorap bilersiňiz. dizaýnyňyza, Önümiň öndürijilik synagyny gaty çalt eltip bermek üçin diňe az töleg tölemeli.

Adaty ýagdaýlarda adamlar senagat sapfirini senagat bölekleri hökmünde ulanýarlar, ýöne indi zergärler gymmat bahaly şaý-sepler üçin kömekçi material hökmünde senagat sapfirini ulanýarlar.Safir gündelik eşikleriň könelmegine we ýyrtylmagyna garşy durup biler we reňkini üýtgetmez, Zyýan bermek aňsat däl.Aç-açan aýratynlyklary sebäpli, asma, aç-açanlyk döredip, gymmat bahaly şaý-sepler üçin ýola çykyp, şaý-sepleri has ýalpyldawuk we täzelikli edip biler.

E-poçta ýa-da gyssagly habarlaşma programma üpjünçiligi arkaly biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bir stocka önümlerimiz size laýyk däl bolsa, dizaýn çyzgylaryňyzy ýa-da jikme-jik talaplaryňyzy bize iberiň.Adaty ýagdaýlarda MOQ mukdarymyz 20 bölek, ýöne önümiň ululygyna görä aýratyn düzedişler ediler.Muny önümçilik enjamlary kesgitleýär we indi azaldyp bilmeris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň